Nasze inwestycje

Polityka ochrony danych osobowych

Wyciąg z Polityki ochrony danych osobowych.

NEPTUN MIESZKANIA Sp. z o.o. w Szczecinie, adres siedziby: ul. Ogińskiego 15, 71-43 Szczecin Tel. 91 423 28 90, Fax. 91 423 34 76, adres e-mail: [email protected], adres strony internetowej: www.nd.com.pl jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem działalności przedsiębiorcy w branży deweloperskiej obejmującej głownie:

 • Realizację projektów budowlanych.
 • Prowadzenie i nadzór nad robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków, w tym wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych.
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami.
 • Finansową działalność usługową.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą; podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania zawartych umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych z organizacją pracy i działalnością Administratora, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, promocji firmy, oraz współpracy z podwykonawcami we wszystkich branżach budowlanych.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może skutkować brakiem możliwości lub odmową realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizacją celu, w którym są pozyskiwane, np.; brakiem możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych klienta lub odmowa zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu.

Dane, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych oraz okresu archiwizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada w stosownych przypadkach prawo do:

 • przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;
 • dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią ;
 • wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego;
 • nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu;
 • uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach danych;
 • prawo do przenoszenia danych które dana osoba dostarczyła Administratorowi, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną powyżej wskazaną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią odbiorców danych osób fizycznych są partnerzy wspierający działalność Administratora oraz inne podmioty ściśle współpracujące z Administratorem i z podwykonawcami w branżach budowlanych, w tym m.in. projektanci, geodeci, geolodzy. Co do zasady również dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

W obiektach oraz na obszarze inwestycji Administrator stosuje w oznakowanych budynkach, pomieszczeniach i terenie monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę i jej pracowników na szkodę, ochrony mienia oraz kontroli inwestycji. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uiodo.gov.pl